Afsnit B. Jørgen Conradt’s tilknytning til familien Ekeroth. maj 2006

bemærk 3 afsnit

Første Generation

 

1. Jochum Conradt, født -1664, død -1722. død 58 år gl. skifte 13/12 1712 frimands kv. 22, gift 2. gang med Marie Hansdatter Buch fra Kruså. Han blev gift med Marie Biermand, død -1711.  Marie: skifte 13/12 1712, Frimands kv. 22.

Børn:

+ 2      i.    Jùrgen Conradt født 3. Nov. 1699.

 

 

Anden Generation

 

2. Jùrgen Conradt, født 3 Nov 1699 i København, død 5. Jan. 1756 i København, stilling: Kobbersmed.  mester 1732, død 56 år, 2 mdr, og 2 dage gammel, 4 døtre og en søn i 1. ægteskab, gift 2. gang med Grete Kummelev og får en søn. Petri kirke: 9. juli 1760 dør en datter anna magdalene conradt 18 år gl. Vedr. broder til Júrgen Conradt: Johan Conradt født 9/8 1704 døbt 11/8 1704 i Petri kirke død 10/7 1768. gift 1. gang 24/11 1745 med Hedevig Wineken f. 27/9 1712 død 23/8 1758. gift 2.gang med Christian Margrete Eberling von Feriden f. 22/1 1772 døbt i Petri kirke. Han blev gift med Buch, død -1749.  Buch: navnet Buch er usikker, de får 4 døtre og 1 søn.

Børn:

+ 3      i.    Johan Joachim Conradt født 25. Jan. 1739.

 

 

Tredje Generation

 

3. Johan Joachim Conradt, født 25 Jan 1739 i København, døbt i Skt. Petris kirke, død 27. Nov. 1816, stilling: Kobbersmedemester, Borgerkaptajn, folketælling 1801 i København,, (se note 1). Kaptajn i borgervæbningen, mester 1769, oldermand i kobbersmedelauget, Død Købmagergade 66. 2. sal, den 2. sep. 1807 falder en af Englændernes bomber ned i Conradt gård Ovengaden Chrh. Børn: Jørgen Conradt f.1771, johan berend f. 20/7 1773 og 2 søstre f.1775 og 1778 hvoraf den ene bliver gift med johan andreas løser oldermand i blikkenslagerlauget 1812. Han blev gift med Birte Bentsen, 27. Okt. 1767, født 15. Jan. 1748 i København, døbt i Trinitatis kirke, død 23. Feb. 1814, folketælling 1801 i København, se ægtefælle.

Børn:

4      i.    Jørgen Conradt, født 20. Feb. 1771 i København, døbt i Skt. Petris kirke, død 1. Feb. 1851 i Helligånds sogn, bisat fra Helligånds kirke, konfirmeret 3. Apr. 1785, stilling: Kobbertøjsfabrikant, Stadshauptmand. Folketælling 1801 i København, (se note 2). faddere ved hans dåb: Elisabeth Dreyer, Marte Dreyer og kobbersmed Christian Berntsen Holm hans senere svigerfar. adr. 1796-1850 Købmagergade 66. st. FT. Bor der flere familier bl. andet familien Løser. FT. 1801 værksted ved børsen 10, 6 Lærlinge deriblandt en Christian Hein. Kobbersmed Jørgen Conradt og hans senere hustru Sophie Amalie Holm er faddere for Tomine Sophie Amalie Holm i 1795, som i 1813 bliver gift med Guldsmed Johan Carl Ekeroth, se Sophie Amalie Holm. Iflg. testamente oprettet 1838, vil Tomine Sophie Amalie Ekeroth, født Holm, gift med afdøde Leunant af Kbh. borgerlige infanteri, Juvele’r J. Ekeroth, erholde for livstid renterne af 10.000 rdl. siger titusinde rigsbankdalere sølv, efter hendes død deles kapitalen imellem hendes børn eller deres arvinger, ved Conradts død 1851 arver hans søster fru Løser, gift med oldermand i Blikkenslagerlauget 10. 000 rdl. desuden betænker han nogle medlemmer af familien Elberling med mindre beløb, samt større beløb til andre formål. Landsarkivet for Sjælland og Øer. Hof og stadsret forsejlingsprotokol 1/84-17 og skifter, eksekutorboer 1854 22/22 er 2 pakker, indeholdende breve til sin fader og hustru fra hans rejse til i 1790 til England, aktie og obligationsopgørelser, dokumenter vedr. skøder, m. m, hans hustrus familiepapirer bl. andet har han afsat 5000 rdl. til afdøde Vilhelm Georg Elberlings børn (Tomines morbroder). Johan Carl Ekeroth bliver 1819 udnævnt til sekondløjtnant, hans kaptajn er Jørgen Conradt. I 1837 da Johan Carl Ekeroth dør, modtager Tomine værdipapirer af Jørgen Conradt på 300 rdl. der vil give renter fra 1838. Conradt betaler for Ida Caroline Aspasia Ekeroths uddannelse til lærerinde kvittering 31 marts 1840 12 rdl. For jan. kvartal. 31. juni 1840 14 rdl. for april kvartal til pigeskole Ida er 14 år. Brev: kære onkel jeg takker for deres bidrag til mine søskende Carl og Amalie og for dit tilskud til pigeskolen underskrevet Ida Ekeroth, den 3. dec. 1838 brev underskrevet deres nevø Carl Ekeroth. 30. marts 1842 brev fra Ida der på sin moders vegne spørger om 10 rdl. til en flytning, flere breve fra samme periode underskrevet Ida og Tomine Ekeroth, Emil Elberling, Carl Vilhelm Elberling alle breve begynder med kære onkel. Andre breve fra hans søster Anna Elisabeth Løser født Conradt, blikkenslager Løser, Bogtrykker Emil Conradt Løser, Louise Augusta Elberling gift Shondel, Frederik Emil Elberling født 1804, Ludvig Ferdinand Elberling, f. 1802, Henrik Theodor Elberling f. 1808, Carl vilhelm Elberling f. 1800, Johan Frederik Emil Elberling, Henriette Georgine Elberling f. 1809, Tomines broder Vilhelm Georg Elberling Holm, Wilhelmina gift Holm, Leonidas og Gustav Ekeroth guldsmedemestre, Wilhelm Holm guldarbejder, m. m. 15 jan. 1852 fuldmagt til livsforsikringspolice for Gustav Julius Oskar Ekeroth. I 1851 møder Tomine Ekeroth op i skifteretten og erklærer at afdøde Jørgen Conradt er barnløs og enkemand underskriver med T. Ekeroth. Udsnit af skifteprotokol: derefter mødte madam Thomine S. A. Ekeroth født Holm enke efter juvelér og løjtnant J. C. Ekeroth, som angående skifterettens bilag nr. 12 erklærede at denne obligation, der har været udstedt under xxx omstændigheder, aldrig har været nogen virkelighedsforpligtelse forskrivning, da hun hverken efter denne obligation eller for øvrigt, har nogen gældsforpligtelse til den, eller med hans bo, derefter mødte institutbestyrer Melchior som erklærede at det med hans bekendtskab til den afdødes anliggender samt til madam Ekeroths stilling og forhold til den afdøde er Comparentens (en der møder hos politiet eller ved retten) fuldkomne overbevisning, at madam Ekeroth ikke skylder bort noget efter det anførte. Skiftet er underskrevet: Luplau, Behrend, Melchier og T. Ekeroth. Gyldendal: Dansk biografisk leksikon: bisat i Helliggeist kirkes kapel, efter at have lært faget hos faderen der en tid lang var oldermand for kobbersmede lauget og drev en betydelig forretning blev C. svend 1788. Han tog 1790 til England for at lære at lakere, og fik 1792 borgerskab og nedsatte sig i Kbh. som kobbersmed og metallakerer, han indførte flere forbedringer i sit fag. Han ombyttede dog snart benævnelsen kobbersmed med kobbertøjsfabrikant (eller kobberfabrikant). Som grundlægger og bestyrer af Institut for metalarbejdere blev han banebrydende foregangsmand for håndværkets faglige skolebevægelse. Spørgsmålet om håndværksuddannelsen gjorde sig gældende fra slutningen af 1700 – årene, bl. a. gennem affattelse af prisskrifter angående dette emne. C. var selv medlem af komiteen til Selskabet til håndværkerstandensforædling i Danmark. Man nærede planer om oprettelse af en række institutter for forskellige fag, men den der greb sagen praktisk an var C. da han nov. 1807 åbnede Institut for metalarbejdere i sin gård på Købmagergade matr. 66 (gadenummer 11 siden 1859) Her skulle hver aften kl. 8 – 10, undtagen i sommermånederne, indtil otte lærlinge fra metalarbejdsfagene undervises i drejning, gravering, drivning og ciselering. I løbet af ganske få år blev der skaffet plads til det dobbelte antal elever, og det var ikke lærlinge alene der søgte instituttet, der også mestre og svende. Efterhånden udvidedes rammerne for undervisningen. 1832 da virksomheden kunne fejre 25 års jubilæum trak C. sig tilbage fra bestyrelsesposten idet instituttet blev lagt ind under Polyteknisk læreanstalt (hvis første direktør var H. C. Ørsted) og fik fælles bestyrelse med denne. (I 1843 indgik det i Det tekniske selskab, forløberen for den senere Københavns Tekniske Skole) Indenfor Kbh. s borgervæbning begyndte C. som korporal, 1803 blev han Sekondløjtnant, 1809 Premiereløjtnant, 1811 kaptajn, 1819 Major, han var i aktion som officer under slaget på Rheden, og ved Københavns bombardement 1807, 1835 avancerede til Oberst, chef for det borgerlige infanteri og artilleri, og 1836 – 48 var han Stadshauptmand i Kbh. Ridder 1829. DM. 1836, ophørte sin forretning 1836. Litografi og maleri 1837. Medlem af det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og danske broderskab sep. 1837 til sin død. skydeskive og skjold er på Frederiksborg slot. Hans svendestykke dateret 25. oktober 1788, var udstillet på sølvsmedegruppens stand på Håndværk 90 i Bella Centeret som et fornemt svendestykke.

Han blev gift med Sophie Amalie Holm, 15 Apr 1796 i Vor Frue kirke, født 7. Apr. 1769 i København, (datter af Christian Berntsen Holm og Kirstine Magdalene Reimert) døbt 13. Apr. 1769 i Vor Frue kirke, død 4. Dec. 1842 i Helligånds sogn, konfirmeret -1784 i Vor Frue kirke, folketælling 1801 i København, se ægtefælle.  Sophie: FT 1787 Lille Købmagergade 54,og FT 1801. 1796 Købmagergade 66, er sammen med sin forlovede Jørgen Conradt fadder for Tomine Holm senere gift Ekeroth og som bor hos Conradt til sit Ægteskab. se i øvrigt Jørgen Conradt.

 

 

 

Bentsen, Birte (1748-1814)………………………………………….. ;1;9

Biermand, Marie (død 1711)………………………………………….. ;1

Borchenius, Charlotte Sophie Jensine (1814-1841)……… ;15

Borchenius, Jens Valdemar (1776-1823)……………………… ;15

Borum, Frederik Michael Ferdinand (1817-1895)………….. ;15

Brun, Brita Stina (1751-1818)……………………………………….. ;13

Buch (død 1749)…………………………………………………………… ;1

Christiansdatter, Anne Kirstine (død 1736)……………………. ;8

Conradt, Jochum (1664-1722)……………………………………….. ;1

Conradt, Johan Joachim (1739-1816)…………………………. ;1;9

Conradt, Jùrgen (1699-1756)………………………………………… ;1

Conradt, Jørgen (1771-1851)……………………………………… ;1;9

Dreier, Ditlev Theodor (1830-1857)……………………………… ;24

Dreier, Frederik Henrik Hennings (1827-1853)……. ;16;23;24

Dreier, Henrik (1767-1837)…………………………………………… ;24

Dreier, Peter Emil (1832-1892)……………………………………… ;24

Dreier, Vilhelm Henrik (1798-1865)………………………….. ;16;24

Dreier, Wilhelmine (født 1799)…………………………………….. ;24

Ekeroth, Anders Jacob (1746-1804)…………………………….. ;13

Ekeroth, Carl Emil Conradt (1814-1891)……………………….. ;14

Ekeroth, Cathrine Lovise Amalie (1820-1888)……………….. ;15

Ekeroth, Ferdinand Ludvig Leonidas (1823-1872)……….. ;15

Ekeroth, Gustav Florian Julius (1818-1827)………………….. ;15

Ekeroth, Gustav Julius Oskar (1828-1866)……………………. ;17

Ekeroth, Ida Caroline Aspasia (født 1826)……………….. ;16;24

Ekeroth, Johan Carl (1782-1837)…………………………………. ;13

Ekeroth, Johan Jacob Frederik (1816-1847)………………… ;15

Ekeroth, navnløs dreng (1820-1820)……………………………. ;15

Ekeroth, Pauline Augusta Elisabeth (1831-1832)…………… ;18

Ekeroth, Pauline Augusta Elisabeth (født 1833)…………….. ;18

Ekeroth, Theodor  Martius  Duedecimus (1835-1906)……. ;18

Elberling, Carl Wilhelm (1800-1870)…………………………….. ;12

Elberling, Fredericia Magdalene (født 1772)………………… ;11

Elberling, Frederik Emil (1804-1880)……………………………. ;12

Elberling, Heinrich Theodor (født 1808)………………………. ;12

Elberling, Henriette Georgine (født 1809)…………………….. ;12

Elberling, Johan Frederich Wilhelm (død 1775)…………… ;11

Elberling, Lovise Augusta (født 1806)…………………………… ;12

Elberling, Ludvig Ferdinand (født 1802)………………………. ;12

Elberling, Wilhelm Georg (1775-1810)…………………….. ;11;12

Fogt, Christiane (født 1798)………………………………………… ;17

Hansen, Louise Sophie (1802-1840)……………………………. ;19

Hennings, Dorthea Margrete (1768-1826)…………………….. ;24

Henningsen, Eleanora (Elna) (1778-1856)…………………… ;15

Holm, Bernt………………………………………………………………….. ;8

Holm, Christen (1724-1793)…………………………………………. ;12

Holm, Christian Berntsen (1723-1789)………………………… ;3;8

Holm, Christian Frederik (født 1793)……………………………. ;12

Holm, Christian Frederik (født 1797)……………………………. ;12

Holm, Fredericia Kristiane (født 1800)………………………….. ;12

Holm, Frederik Christian (1759-1800)………………………….. ;12

Holm, Johan Frederik Vilhelm (1791-1800)………………….. ;12

Holm, Poul Thoring (1762-1822)………………………………….. ;12

Holm, Sophie Amalie (1769-1842)……………………………….. ;3;9

Holm, Tomine Sophie (1795-1870)………………………….. ;12;13

Holm, Wilhelm Georg Elberling (født 1797)………………….. ;12

Høier, Mette Marie (1770-1847)…………………………………….. ;24

Høyermann, Ane Margrete (1778-1857)………………………… ;12

Jakobsen, Marie Gustave Sidsel (1839-1864)……………….. ;19

Jørgensen, Emilie Christiane Dorthea (1830-1900)………. ;17

Jørgensen, Peter………………………………………………………… ;17

Klein, Ditlev Vilhelm (født 1793)…………………………………… ;24

Klein, Irma Vilhelmine (1801-1856)………………………….. ;16;24

Klein, Johanne Margrete (født 1796)……………………………. ;24

Klein, Julia Augusta (født 1795)……………………………………. ;24

Klein, Ludvig Vilhelm (1762-1802)……………………………….. ;24

Klein, Peter (født 1799)………………………………………………… ;24

Kroll, Christian  Ernst (1801-1853)……………………………….. ;19

Kroll, Lovise Sophie (1840-1899)…………………………………. ;19

Mørk, Amalie Christiane (født 1795)…………………………….. ;15

Pedersdatter, Anne Kjerstine…………………………………………. ;8

Petersen, Cecilie…………………………………………………………. ;16

Rasmussen, Frederik Christian (født 1835)………………….. ;18

Reimert, Jørgen  Nielsen (født 1714)……………………………… ;8

Reimert, Kirstine Magdalene (1731-1822)……………………. ;3;8

Reimert, Magdalene (1735-1808)………………………………. ;8;11

Rolf, Jens…………………………………………………………………… ;16

Rolf, Johanne Margrete (1809-1875)……………………………. ;16

Storch, Hans (1712-1770)……………………………………………. ;11

Søborg, Carl Ludvig (1794-1834)…………………………………. ;15

Søborg, Laura Christine (1819-1872)……………………………. ;15

Theistrup, Anne Margrethe (født 1733)………………………… ;12

Theistrup, Anne Maria (født 1771)……………………………….. ;12

Thoring, Tomine Kirstine (1731-1791)…………………………. ;12

 

 

Note 1

Kildeindtastningnr.:A5030 Kilde:FT-1801

Sogn: Rosenborg Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:1339

Kildestednavn: Rosenborg Kvarter Husstands/familienr.:277

Matr.nr./Adresse: Matr. 48 Kildenavn:          Johan Joachim Conradt

Køn: M

Kildealder:63 Civilstand: Gift

Nr. ægteskab:1 Kildeerhverv: Kobbersm. Mester

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5030 Kilde:FT-1801

Sogn: Rosenborg Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:1340

Kildestednavn: Rosenborg Kvarter Husstands/familienr.:277

Matr.nr./Adresse: Matr. 48 Kildenavn:          Birthe Conradt = berte bentsen

Køn: K

Kildealder:54 Civilstand: Gift

Nr. ægteskab:1 Kildeerhverv: g J.J.C.

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5030 Kilde:FT-1801

Sogn: Rosenborg Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:1341

Kildestednavn: Rosenborg Kvarter Husstands/familienr.:277

Matr.nr./Adresse: Matr. 48 Kildenavn: Johan Kemnitz

Køn: M

Kildealder:29 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Kobbersmedesv.

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5030 Kilde:FT-1801

Sogn: Rosenborg Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:1342

Kildestednavn: Rosenborg Kvarter Husstands/familienr.:277

Matr.nr./Adresse: Matr. 48 Kildenavn: Wilhelm Bohsen

Køn: M

Kildealder:27 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Kobbersmedesv.

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5030 Kilde:FT-1801

Sogn: Rosenborg Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:1343

Kildestednavn: Rosenborg Kvarter Husstands/familienr.:277

Matr.nr./Adresse: Matr. 48  Kildenavn: Christian Woltman

Køn: M

Kildealder:16 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Kobbersm. Lærl.

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5030 Kilde:FT-1801

Sogn: Rosenborg Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:1344

Kildestednavn: Rosenborg Kvarter Husstands/familienr.:277

Matr.nr./Adresse: Matr. 48 Kildenavn: Birthe Hansen

Køn: K

Kildealder:29 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Tj. Pige

Kommentar:

 

 

Note 2

Kildeindtastningnr.:A5034 Kilde:FT-1801

Sogn: Frimands Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:2123

Kildestednavn: Frimands Kvarter Husstands/familienr.:395

Matr.nr./Adresse: Matr. 99 Kildenavn:           Jørgen Conradt

Køn M

Kildealder:30 Civilstand: Gift

Nr. ægteskab:1 Kildeerhverv: Kattunfabrikant ………………………..   Kobbervarefarikant

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5034 Kilde:FT-1801

Sogn: Frimand Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:2124

Kildestednavn: Frimands Kvarter Husstands/familienr.:395

Matr.nr./Adresse: Matr. 99 Kildenavn:       Sophie Amalie Holm

Køn: K

Kildealder:30 Civilstand: Gift

Nr. ægteskab:1 Kildeerhverv: g Jørg. Conradt

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5034 Kilde:FT-1801

Sogn: Frimand Kvarter Herred: København (Staden)

Amt :København Løbenr i indtastning:2125

Kildestednavn: Frimands Kvarter Husstands/familienr.:395

Matr. nr. /Adresse: Matr. 99 Kildenavn: Christian Hech   …………….     Christian Hein

Køn: M

Kildealder:20  Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Kattunlærl  …………………………………   Kobbersmedelærling

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5034 Kilde:FT-1801

Sogn: Frimand Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:2126

Kildestednavn: Frimands Kvarter Husstands/familienr.:395

Matr.nr./Adresse: Matr. 99 Kildenavn: Jørgen Wilken

Køn: M

Kildealder:18 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Kattunlærl.                                         Kobbersmedelærling

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5034 Kilde:FT-1801

Sogn: Frimand Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:2127

Kildestednavn: Frimands Kvarter Husstands/familienr.:395

Matr.nr./Adresse: Matr. 99 Kildenavn: Johannes Braak

Køn: M

Kildealder:15 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Kattunlærl.                                        Kobbersmedelærling

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5034 Kilde:FT-1801

Sogn: Frimand Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:2128

Kildestednavn: Frimands Kvarter Husstands/familienr.:395

Matr.nr./Adresse: Matr. 99 Kildenavn: Friderich Borring

Køn: M

Kildealder:19 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Kattunlærl.                                       Kobbersmedelærling

Kommentar:

 

 

 

Kildeindtastningnr.:A5034 Kilde:FT-1801

Sogn: Frimand Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:2129

Kildestednavn: Frimands Kvarter Husstands/familienr.:395

Matr.nr./Adresse: Matr. 99 Kildenavn: Anders Maibom (Maibaam)

Køn: M

Kildealder:14 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Kattunlærl.                                 Kobbersmedelærling

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5034 Kilde:FT-1801

Sogn: Frimand Kvarter Herred: København (Staden)

Amt:København.  Løbenr i indtastning:2130

Kildestednavn: Frimands Kvarter Husstands/familienr.:395

Matr.nr./Adresse: Matr. 99 Kildenavn: Ellen Rosine Hansdatter

Køn: K

Kildealder:21 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Tj.Pige

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5034 Kilde:FT-1801

Sogn: Frimand Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:2131

Kildestednavn: Frimands Kvarter Husstands/familienr.:395

Matr.nr./Adresse: Matr. 99 Kildenavn: Hendrich Nissen

Køn: M

Kildealder:32 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Institutbestyr.

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5034 Kilde:FT-1801

Sogn: Frimand Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:2132

Kildestednavn: Frimands Kvarter Husstands/familienr.:395

Matr.nr./Adresse: Matr. 99 Kildenavn: Rasmus Breenstrup

Køn: M

Kildealder:28 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Institutbestyr.

Kommentar:

 

 

 

Fra Jørgen Reimert til Sophie Holm gift Ekeroth 1. januar 2006

Første Generation

1. Jørgen Nielsen Reimert, født -1714. Betaler korpuleringsskat 1. aug.1735, er på skattemantalslister Chrh. 1747 – 48. Trolovet sep. 1742 med Kierstine Pedersdatter, adr:1766 Lille Kongensgade FT 1787 Knabrostræde 118, 73 år, gift 2. gang med Dorthe Høier 73 år 3. ægteskab. I kirkebøger “Stiffader” for Kirstine Magdalene Reimert som ved konf. 1746 og ægteskab 1766 sammen med med kobbersmedemester Christian Berntsen Holm er Jørgen Reimert opført som vidne og stedfar, ligeledes da Magdalene bliver gift 1. gang med glarmester Storck 1769, og 2. gang 1771 med Glarmester Elberling er Jørgen Reimert forlover. hvorfor Kirstine Magdalene og Magdalene begge, nogle gange har efternavnet Haderslev, det er måske fødeby eller deres biologiske efternavn, da både mødre og fædre har flere ægteskaber. ( vielse i vor frue kirke 18. okt. 1708 johannes reimer kaptain af odense og anne bertelsdatter ). Han blev gift med Anne Kjerstine Pedersdatter, 30. Mar. 1742 i Vor Frelsers kirke.

Børn:

+ 2      i.    Kirstine Magdalene Reimert født 26. Aug. 1731.

+ 3      ii.   Magdalene Reimert født 29. Jun. 1735.

 

Anden Generation

2. Kirstine Magdalene Reimert, født 26. Aug. 1731, død 7. Feb. 1822 i Helligånds sogn, begravet 12. Feb.1822, konfirmeret mikkeldag1746 i Vor Frelsers kirke, (Se vidner 1) folketælling 1801 i København,, (se note 1). Kirstine Magdalene gift Holm er sammen med Magdalene Reimert Elberling i Folketællinger og kirkebøger omtalt med efternavn Haderslev, ved konfirmation og bryllup er Jørgen Reimert Stifffader og forlover. Helliggeist kirke nr.22: Kirstine Magdalene Holm født Reimert, enke efter Kobbersmed Holm Købmagergade 66 død 91 år. gl. begravet i Reuters kapel. Kbh. Adresseavis 7. febr. 1822: At vor kjære moder og svigermoder, ved en stille og rolig død, omskiftede tiden med evigheden, natten imellem d. 6. og 7. dennes, i hendes alders 91. år, bekjendtgjøres herved sørgeligt for familie og venner. Sophie Amalie Conradt født Holm og Jørgen Conradt Major ved Kbh. borgerlige infanteri. Conradt får efter ansøgning lov til at køre ligvognen med sin svigermoder med 2 heste. Begravelsesbrev 9. febr. 1822: Herunder hviler Kirstine Magdalene Holm født Reimert, hun kom til verden 26. aug. 1731 døde 7. febr. 1822. fra Helliggeist kirke til Conradts familiegravsted. 12.februar 1822 blev afdøde madam Holm 91 år nedsat i dette gravsted. Efter sin mands død udstedes der stamfrændeskifte 1788 for stedsøn Bernt og sin datter Sophie Amalie Holm. 1760 er Christian Berntsen Holm husejer af lille Købmagergade 54 klædebo kv. hans kone overtager skødet og overdrager det 25. aug. 1808 til datteren og svigersønnen Jørgen Conradt, hun bor der ved Folketællingerne 1787 og 1801. Hun blev gift med Christian Berntsen Holm, 24 Sep 1766 i Vor Frelsers kirke, (Se vidner 2) født -1723, (søn af Bernt Holm og Anne Kirstine Christiansdatter død 1736) død 15. Jul. 1789 i Vor Frue sogn, stilling: Kobbersmedemester, oldermand. også benævnt Berent, Bendsen og Berentsen, kobbersmed og oldermand, borgerbrev 1756, gift 1.gang 14/7 1756 med Inger Kirstine Jensdatter død 1766 enke efter Gulic. Tanner død 1756,børn døbt i vor frue kirke hedevig magdalene holm 10/7 1760, ane kirstine holm 1762, hedvig magdalene holm 20/9 1765. I Conradts breve (se noter hos Jørgen Conradt) er der en forside af et omslag hvorpå der med store bogstaver er skrevet FREDERICH HOLMSTED (Borgmester i Kbh. født 1683 død 1758) indeni er der en liste med navne: Boet efter Anne Kirstine Christiansdatter og Bager Bernt Holm 1736 efterlader: Enkemand Bernt Holm 1736 søn Christian Holm 14 år, Niels 10 år Rasmus 8 år. 1740 Christian 18 år Niels 14 år Rasmus 12 år. 1743 Christian 21 år Niels 17 år Rasmus 15 år Bert 3 år. Christian er fadder for Jørgen Conradt 1771, og for sin kones niece Magdalene Elberling. Christian Holms adr: 1760 Lille Købmagergade 54. FT. 1787 Lille Købmagergade Christian Holm 64 år, Kirstine Haderslev 55 år, Sophie Holm 19 år, FT. 1801 Lille Købmagergade enkefru Kirstine Haderslev 66 år. Christian Berntsen Holm er fadder for Jørgen Conradt 1771, og for sin kones søsterdatter Magdalene Elberling 1772.

Børn:

4      i.    Sophie Amalie Holm, født 7. Apr. 1769 i København, døbt 13. Apr. 1769 i Vor Frue kirke, død 4. Dec. 1842 i Helligånds sogn, konfirmeret -1784 i Vor Frue kirke, folketælling 1801 i København, se ægtefælle. FT 1787 Lille Købmagergade 54, FT 1801. 1796 Købmagergade 66, er sammen med sin forlovede Jørgen Conradt fadder for Tomine Holm senere gift Ekeroth og som bor hos Conradt til sit Ægteskab.se iøvrigt Jørgen Conradt. Hun blev gift med Jørgen Conradt, 15. Apr. 1796 i Vor Frue kirke, født 20. Feb. 1771 i København, (søn af Johan Joachim Conradt og Birte Bentsen) døbt i Skt. Petris kirke, død 1. Feb. 1851 i Helligånds sogn, bisat fra Helligånds kirke, konfirmeret 3. Apr. 1785, stilling: Kobbertøjs- fabrikant, Stadshauptmand., folketælling 1801 i København,, (se note 2). faddere ved hans dåb: Elisabeth Dreyer, Marte Dreyer og kobbersmed Christian Berntsen Holm hans senere svigerfar. adr. 1796-1850 Købmagergade 66 st, FT. Bor der flere familier bl. andet familien Løser. FT. 1801 værksted ved børsen 10, 6 Lærlinge deriblandt en Christian Hein. Kobbersmed Jørgen Conradt og hans senere hustru Sophie Amalie Holm er faddere for Tomine Sophie Amalie Holm i 1795, som i 1813 bliver gift med Guldsmed Johan Carl Ekeroth, se Sophie Amalie Holm. Iflg. testamente oprettet 1838, vil Tomine Sophie Amalie Holm født Holm, gift med afdøde Leunant af Kbh. borgerlige infanteri, Juvelér J. Ekeroth, erholde for livstid renterne af 10.000 rdl. siger titusinde rigsbankdalere sølv, efter hendes død deles kapitalen imellem hendes børn eller deres arvinger, ved Conradts død 1851 arver hans søster fru Løser, gift med oldermand i Blikkenslagerlauget 10. 000 rdl. desuden betænker han nogle medlemmer af familien Elberling med mindre beløb, samt større beløb til andre formål. Landsarkivet for Sjælland og Øer. Hof og stadsret forsejlingsprotokol 1/84-17 og skifter, eksekutorboer 1854 22/22 er 2 pakker, indeholdende breve til sin fader og hustru fra hans rejse til i 1790 til England, aktie og obligationsop- gørelser, dokumenter vedr. skøder, m. m, hans hustrus familiepapirer bl. andet har han afsat 5000 rdl. til afdøde Vilhelm Georg Elberlings børn (Tomines morbroder). Johan Carl Ekeroth bliver 1819 udnævnt til sekondløjtnant, hans kaptajn er Jørgen Conradt. I 1837 da Johan Carl Ekeroth dør, modtager Tomine værdipapirer af Jørgen Conradt på 300 rdl. der vil give renter fra 1838. Conradt betaler for Ida Caroline Aspasia Ekeroths uddannelse til lærerinde kvittering 31. marts 1840 12 rdl. For jan. kvartal. 31. juni 1840 14 rdl. for april kvartal til pigeskole Ida er 14 år. Brev: kære onkel jeg takker for deres bidrag til mine søskende Carl og Amalie og for dit tilskud til pigeskolen underskrevet Ida Ekeroth, den 3. dec. 1838 brev underskrevet deres nevø Carl Ekeroth. 30. marts 1842 brev fra Ida der på sin moders vegne spørger om 10 rdl. til en flytning, flere breve fra samme periode underskrevet Ida og Tomine Ekeroth, Emil Elberling, Carl Vilhelm Elberling alle breve begynder med kære onkel. Andre breve fra hans søster Anna Elisabeth Løser født Conradt, blikkenslager Løser, Bogtrykker Emil Conradt Løser, Louise Augusta Elberling gift Shondel, Frederik Emil Elberling født 1804, Ludvig Ferdinand Elberling, f. 1802, Henrik Theodor Elberling f. 1808, Carl Vilhelm Elberling f. 1800, Johan Frederik Emil Elberling, Henriette Georgine Elberling f. 1809, Tomine’s broder Vilhelm Georg Elberling Holm, Wilhelmina gift Holm, Leonidas og Gustav Ekeroth guldsmedemestre, Wilhelm Holm guldarbejder, m. m. 15. jan. 1852 fuldmagt til livsforsikringspolice for Gustav Julius Oskar Ekeroth. I 1851 møder Tomine Ekeroth op i skifteretten og erklærer at afdøde Jørgen Conradt er barnløs og enkemand underskriver med T. Ekeroth. Udsnit af skifteprotokol: derefter mødte madam Thomine S. A. Ekeroth født Holm enke efter juvelér og løjtnant J. C. Ekeroth, som angående skifterettens bilag nr. 12 erklærede at denne obligation, der har været udstedt under xxx omstændigheder, aldrig har været nogen virkelighedsforpligtelse forskrivning, da hun hverken efter denne obligation eller forøvrigt, har nogen gældsforpligtelse til den, eller med hans bo, derefter mødte institutbestyrer Melchior som erklærede at det med hans bekendtskab til den afdødes anliggender samt til madam Ekeroths stilling og forhold til den afdøde er Comparentens (en der møder hos politiet eller ved retten) fuldkomne overbevisning, at madam Ekeroth ikke skylder bort noget efter det anførte. Skiftet er underskrevet: Luplau, Behrend, Melchier og T. Ekeroth. Gyldendal: Dansk biografisk leksikon: bisat i Helliggeist kirkes kapel, efter at have lært faget hos faderen der en tid lang var oldermand for kobbersmede lauget og drev en betydelig forretning blev C. svend 1788. Han tog 1790 til England for at lære at lakere, og fik 1792 borgerskab og nedsatte sig i Kbh. som kobbersmed og metallakerer, han indførte flere forbedringer i sit fag. Han ombyttede dog snart benævnelsen kobbersmed med kobbertøjsfabrikant (eller kobberfabrikant). Som grundlægger og bestyrer af Institut for metalarbejdere blev han banebrydende foregangsmand for håndværkets faglige skolebevægelse. Spørgsmålet om håndværksuddannelsen gjorde sig gældende fra slutningen af 1700 – årene, bl. a. gennem affattelse af prisskrifter angående dette emne. C. var selv medlem af komiteen til Selskabet til håndværkerstandens forædling i Danmark. Man nærede planer om oprettelse af en række institutter for forskellige fag, men den der greb sagen praktisk an var C. da han nov. 1807 åbnede Institut for metalarbejdere i sin gård på Købmagergade matr. 66 (gadenummer 11 siden 1859) Her skulle hver aften kl. 8 – 10, undtagen i sommermånederne, indtil otte lærlinge fra metalarbejdsfagene undervises i drejning, gravering, drivning og ciselering. I løbet af ganske få år blev der skaffet plads til det dobbelte antal elever, og det var ikke lærlinge alene der søgte instituttet, der også mestre og svende. Efterhånden udvidedes rammerne for undervisningen. 1832 da virksomheden kunne fejre 25 års jubilæum trak C. sig tilbage fra bestyrelsesposten idet instituttet blev lagt ind under Polyteknisk læreanstalt (hvis første direktør var H. C. Ørsted) og fik fælles bestyrelse med denne. (I 1843 indgik det i Det tekniske selskab, forløberen for den senere Københavns Tekniske Skole) Indenfor Kbh. s borgervæbning begyndte C. som korporal, 1803 blev han Sekondløjtnant, 1809 Premiereløjtnant, 1811 kaptajn, 1819 Major, han var i aktion som officer under slaget på Rheden, og ved Københavns bombardement 1807, 1835 avancerede til Oberst, chef for det borgerlige infanteri og artilleri, og 1836 – 48 var han Stadshauptmand i Kbh. Ridder 1829. DM. 1836, ophørte sin forretning 1836. Litografi og maleri 1837. Medlem af det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og danske broderskab sep. 1837 til sin død. skydeskive og skjold er på Frederiksborg slot. Hans svendestykke dateret 25. october 1788, var udstillet på sølvsmedegruppens stand på Håndværk 90 i Bella Centeret som et fornemt svendestykke, se bilag vedr. svendestykke og billede.

3.          Magdalene Reimert, født 29. Jun. 1735, døbt 1. Jul. 1735 i Vor Frelsers kirke, død 26. Jan. 1808 i Chrh., bisat 29. Jan. 1808 fra Vor Frelsers kirke, folketælling 1801 i Christianshavn,, (se note 3). Kirstine Magdalene Holm og Magdalene Elberling er benævnt i kirkebøger m.m. med navnet Haderslev, men ved begge deres konf. og vielser er stedfader Jørgen Reimert forlover og vidne. FT 1787 Torvegade 81 husejer Magdalene Haderslev 52 år enke, Fredericia Elberling 15 år datter, Wilhelm Elberling 13 år søn. FT 1801 Torvegade 85 Magdalene Haderslev 67 år enke, Wilhelm Georg Elberling Holm 4 år dattersøn, Wilhelm Georg Elberling 26 år søn, Ane Margrete Høyermann 23 år søns hustru, Carl Wilhelm Elberling 1 år sønnesøn. Adresseavisen 1. feb. 1808: det har behaget Gud 26. jan. ved døden at bortkalde vor gode moder Magdalene Elberling, forhen glarmesterenke i sin alders 74. år, dette bekjendtgjøres herved for familie og venner af hendes børn. Wilh. G. Elberling, Fredericia Beckmann født Elberling (Vor Frelser kirke Borgmester Frederik Holmstedt er fadder for Magdalene født 29. juni 1735 døbt 1. juli 1735 forældre Niels Smidt og Bente Mogensdatter) (i Jørgen Conradts efterladte papirer i landsarkivet er der en side med store bogstaver Frederich Holmsted.) Hun blev gift med (1) Hans Storch, 24. Maj 1769 i Vor Frelsers kirke,(Se vidner 3) født -1712, død 5. Mar. 1770 i Vor Frelsers sogn, stilling: Glarmester. Hun blev gift med (2) Johan Frederich Wilhelm Elberling, 13. Nov. 1771 i Vor Frelsers kirke, født i Havelsberg , Preussen, død 17. Mar. 1775 i Chrh., bisat fra Vor Frelsers kirke, stilling: Glarmester. Johan betaler indkvarteringsskat 1772 – 73, enken 1775 – 78 for Torvegade 81. Personalhistorisk tidsskrift 6. rk. A1787 arvesager fra udlandet: Samuel Johan Joachim Elberling overkirurg i Hollansk – ostindisk kompagni betænker i sit testamente børnene efter Johan Frederich Wilhelm Elberling og Magdalene Reimer lille Torvegade 81. Børnene er Fredericia Magdalene og Wilhelm Georg Elberling.

Barn af Johan Frederich Wilhelm Elberling:

+ 5      i.    Fredericia Magdalene Elberling født 6 Sep 1772.

+ 6      ii.   Wilhelm Georg Elberling født 6 Mar 1775.

 

Tredje Generation

5. Fredericia Magdalene Elberling, født 6. Sep. 1772 i Chrh., døbt 13. Sep. 1772 i Vor Frelsers kirke, (Se vidner 4, 5) konfirmeret 1. Okt. 1786 i Vor Frelsers kirke, folketælling 1801 i København,, (se note 4). Fadder ved dåb er moster Kirstine Magdalene Reimert og hendes mand kobbersmed Christian Berntsen Holm. Fredericia Magdalene Holm f. Elberling er højgravid da hendes mand dør 7.maj 1800. 11 dage senere 18. maj nedkommer hun med en datter. Ved FT. 1801 Myntergade 46 er der kun Fredericia Magdalene Holm enke 28 år, Christian Frederik Holm, søn 7 år og Fredericia Kristiane Holm 1 år på adressen, hos hendes mor Magdalene Reimert gift Elberling Torvegade matr. 95 Chrh. fandt jeg ved FT. 1801 hendes søn Wilhelm Georg Elberling Holm som dattersøn 4 år. Tomine Sophie Amalie Holm senere gift Ekeroth bliver konfirmeret og gift fra sine gudforældre Jørgen Conradt og hustru Sophie Amalie Holms adresse. Frederik Christian Holm bo bliver behandlet ved Hof og stadsretten: 1806 behandledes skiftet efter urtekræmmer Frederik Christian Holm Larsbjørnsgade 182 hjørnet af Studiestrædet som ved sin død efterlader sig hustru Fredericia Magdalene Elberling, søn Christian Frederik Holm 13 år, søn Wilhelm Georg Elberling Holm, og datter datter Tomine Sophie Amalie Holm 11 år. underskrevet Fredericia M. Holm, mødt var afdødes broder Poul Thoring Holm. se inserat nederst side 12. Fredericia gifter sig igen i vor Frue kirke 19.sept.1806 med Johan Georg Beckmann Studiestrædet 182. 8/2 1809 bliver et barn døbt i vor Frue kirke. Hun blev gift med Frederik Christian Holm, 23. Okt. 1789 i Vor Frelsers kirke, født 1759, (søn af Christen Holm og Tomine Kirstine Thoring) døbt 2. Jan. 1760 i Hagested kirke, død 7. Maj 1800 i Trinitatis sogn, begravet 10. Maj 1800 på Ass. kirkegård, stilling: Urtekræmmer. FT. 1787 Torvegade 73, 27 år ugift. flyttet grundet storbrand 1795 fra Kanalen 1 som husejer til Torvegade 97. 7. maj 1800 Myntergade 46, død af forrådnelsesfeber. Skifte 1806 efter urtekræmmer Holm Larsbjørnsstræde 182, som ved sin død efterlades af hustru Fredericia Magdalene Elberling og børn: Chr. Fred. Holm 13 år, Tomine Sophie Amalie Holm 11 år, og Wilh. Georg Elberling Holm 8 år, mødt var afdødes bror Poul Thoring Holm, underskrevet Fredericia Magdalene Holm.

Børn:

7      i.    Johan Frederik Vilhelm Holm, født 23. Dec. 1791 i Vor Frelsers sogn, død -1800.

8      ii.   Christian Frederik Holm, født 12. Jul. 1793 i Vor Frelsers sogn, folketælling 1801 i København, se moder.

+ 9      iii.  Tomine Sophie Holm født 8. Sep. 1795.

10    iv.  Wilhelm Georg Elberling Holm, født 3. Dec. 1797 i Vor Frelsers sogn, folketælling 1801 på Christianshavn, se mormor. 1801 Torvegade matr. 95 boende hos sin mormor som dattersøn.

11    v.   Fredericia Kristiane Holm, født 18. Maj 1800 i København, døbt i Trinitatis kirke, folketælling 1801 i København, se moder. ved dåb Myntergade 46, er Jørgen Conradt og Diderich Holm faddere. FT 1801.

 

6. Wilhelm Georg Elberling, født 6. Mar. 1775 i Chrh., døbt i Vor Frelsers kirke, død 17. Nov. 1810 i Vor Frelsers sogn, konfirmeret -1789 i Vor Frelsers kirke, stilling: Glarmester, folketælling 1801 på Christianshavn, se moder. fændrik ved det borgerlige infanteri, gift før 1800 med Ane Margrete Høyermann f.12/11 1778 død 12/1 1857. adr. 1775 Torvegade 81. Anna Høyermann enke efter Georg Elberling gift 2.gang 1817 med Johan Hassler f.1780 Århus død 26/3 1828. FT 1787. Han blev gift med Ane Margrete Høyermann, født 12. Nov. 1778, død 12. Jan. 1857, folketælling 1801 på Christianshavn, se svigermoder.

Børn:

12    i.    Carl Wilhelm Elberling, født 1800, døbt 4. nov. 1800 i Vor Frelsers kirke, død 1870, folketælling 1801 i Christianshavn, se farmor.

13    ii.   Ludvig Ferdinand Elberling, født 1802, døbt 13. maj 1802 i Vor Frelsers kirke.

14    iii.  Frederik Emil Elberling, født 29. jul. 1804, døbt 19 okt 1804 i Vor Frelsers kirke, død 9. maj 1880, bisat fra Roskilde Domkirke.

15    iv.  Lovise Augusta Elberling, født 1806, døbt 16. jan. 1807 i Vor Frelsers kirke.

16    v.   Heinrich Theodor Elberling, født 1808, døbt 11. okt. 1808 i Vor Frelsers kirke.

17    vi.  Henriette Georgine Elberling, født 1809, døbt 5. sep. 1809 i Vor Frelsers kirke.

Anne Margrethe Theistrup, født 1733,.

Barn:

Anne Maria Theistrup født 1771.

næste Generation

Anne Maria Theistrup, født 1771, Hun blev gift med Kancelliråd, Poul Thoring Holm, født 17 Jun 1762, (søn af Christen Holm og Tomine Kirstine Thoring) død -1822,

Barn:

Christian Frederik Holm, født 1797 i København,

Fjerde Generation

 

9. Tomine Sophie Holm, født 8. Sep. 1795 på Chrh., døbt 27. Sep. 1795 i Vor Frelsers kirke, (Se vidner 6, 7) død 6. Sep. 1870 i Utterslev sogn, begravet 14. Sep. 1870 på Brønshøj kirkegård, konfirmeret 26. Apr. 1811 i Vor Frue kirke. Faddere ved Tomines barnedåb er kobbersmed Jørgen Conradt og hans forlovede jomfru Sophie Amalie Holm se Jørgen Conradt og Christian Bentsen Holm. Da hendes fader Frederik Holm dør er hun ikke 5 år gl. hendes moder er højgravid, og nedkommer 11 dage efter mandens død 7. maj. 1800, ved Folketælling 1801 bor Tomine ikke hos sin moder, og hendes broder som også har Conradt som fadder, bor hos sin mormor Magdalene Elberling på Chrh. Efter kgl. bevilling af 13.okt. 1813.- kbh. mag.1. sekr. nr 1527- 13. okt. Guldsmedemester Johan Carl Ekeroth anholder om vielsesbrev for sig og Tomine Amalie Holm. Tomine må bo hos ægteparret Conradt, hvorfra hun bliver konfirmeret 26. april 1811 og bliver gift med Jørgen Conradt som forlover. adr: 1795 Torvegade 97. 1811-13 hos Conradt Købmagergade 66. 1813 Købmagergade 63. nuværende nr.17 – 19. 1833 incl. FT. 1840 Helliggeiststræde 150. ca. Valkendorfsgade 9. 1841 Købmagergade matr. 60, 1842 Rosenborggade 250, 1843 Landemærket 175, F.T. 1845 Farvergade 125, 1847 Studiestrædet 83, 1850 Rosenborggade 251, 1854 Amaliegade 83, 1869 og F.T: febr.1870 Guldbergsgade 1. 6. sept. 1870 Bisbjergvej 1 = Frederiksborgvej. Københavns nordre amt: 7. sept. 1870 anmeldte Cand. Dreiers enke, Ida Caroline Ekeroth Bisbjergvejen 1, Utterslev mark at sammensteds er hendes moder Tomine Sophie Amalie Ekeroth død igår, og efterlader sig følgende børn af sit Ægteskab med sin tidligere mand guldsmedemester Carl Johan Ekeroth nemlig: En søn Carl Conrad Emil Ekeroth overlærer i Horsens. En datter Amalie Catrine Lovise gift med løjtnant Borum Kbh. En søn Ferdinand Ludvig Leonidas Ekeroth guldsmedemester i Kbh. En datter anmelderinden Ida Caroline Ekeroth. En afdød søn Gustav Julius Oskar Ekeroths børn: Augusta 15 år gl. Oskar 11 år, Axel 9 år, Albert 4 år gl. En datter Pauline Augusta Elisabeth, gift med skomagermester Christian Rasmussen. En søn Theodor Martius Ekeroth metalarbejder Kbh. Arvingerne arver ialt 8000 rigsdalere. Hun blev gift med Johan Carl Ekeroth, 26. Okt. 1813 i Helligånds kirke, (Se vidner 8) født 4. Jan. 1782 i Sverige, (søn af Anders Jacob Ekeroth og Brita Stina Brun) døbt 6. Jan. 1782 i Tjällmo kirke, død 30. Apr. 1837 i Helligånds sogn, begravet 5. Maj 1837 på Ass. kirkegård, stilling: Bokhåldere, Guldsmedemester, Juvele’r. Johan Carl Ekerothdåb i 1782 se bilag fra Tjällmo kirke Östergotland len, er iflg. husforhør med sine forældre og søskende i Tjällmo 1782-84, Gårdeby 1784-86, Skärkind 1786-97, er i Linköping 1797-98 betegnet som gosse, Östra Stenby 1798-99, Söderköping 1801 fra Norrköping. Söderköping april-okt 1805, begik nadver 16. sept 1805. og betegnes som ærlig og ledig til ægteskab og som Bokhållere se bilag. Fraflytter og er 1811 i København. Iflg. danske guld og søvsmedemærker bind 1: Johan Carl Etzerod (Eckerod) får borgerskab 4. nov. 1811, 1812 mesterstykke antages (en guldhårnål), dør 1837, enken fortsætter proffessionen og afgiver borgerskabet 1. juli. 1847. arbejde: Empiregraverede dessertskeer ca. 1820, sennepskande med ske 1822 skrivetøj 1825, kirkesølv: Oblatæske i Reynir-kirken i Syd Island diameter 8,4 cm. der er stempel i bunden, reg. sammen med kirkens inventar 1915, samt dåbsbæger i sølv med mestermærke og inskriptioner hos familien Knud Alfred Conradt Ekeroths børn, samt Bibel fra 1766 med div. inskriptioner. se kopier, betaler indkvarteringsskat 1812 adr. frimands kv. Købmagergade 63. boligen er 5 alen høj og består af 1 værelse 5½ x 5½ alen, 1 værelse 5½ x 5 alen, køkken 6 x 5 alen, 1 værelse 7½ x 6 alen, 1 værelse 6½ x 6, køkken 6 x4 alen. 1 alen= 0,6277 mtr. 4 alen=2.51 m. 6.5 alen = 4.08 m. Han udlærer en læredreng 1813, antager en læredreng 1814. har 2 arbejdende svende 1821, udlærer en svend 1835. medlem af guldsmedelauget fra 1812 efter han har fået sit mesterstykke en guldhårnål antaget den 7. jan. 1812, han er medunderskriver i laugsprotokoller 1830-36. er opført i fortegnelser for 1821 som mester Eckeroed med 3 svende Købmagergade 67. svenderegnskabsbog 1812: indkrævet 3 skilling til J. C. Ekeroth, Nov. 1813 betalt 7 rigsdalere i kopulationsskat. Adresseavisen 1813: Ægteviede tirsdag 26. okt. Juveleér Hr. Johan Carl Ekeroth og Jomfru Sophie Amalie Holm boende hos sin gudfar Jørgen Conradt Købmagergade 66, han er også forlover for bruden. Han får naturalisationspatent 6. maj. 1819 underskrevet af Kong Frederik d. 6. se bilag, gebyret 27 rigsdalere bliver fremsendt til inddrivning hos hans “svigerfader” Oberst Conradt, han bor 1812-30 Købmagergade matr. 63 nuværende nr 17 – 19, flytter derefter til Helliggeiststræde 150. Hærens arkiv: Sergent Carl Johan Ekeroth Kbh. borgervæbning udnævnes 1819 til sekondløjtnant, afskediges på grund af svagelighed 1826. Statstidende 3. maj. 1819: sergent J Ekkeroett udnævnes til sekondløjtnant ved Kbh. borgerlige infanteri Frimands kvarter, uniform er karmosinrød kjole, lyseblå kraver rabatter og opslag, gule kanter knapper og underfoer, blå underklæder, hvid fjeder med rød top. Helliggeistkirke: Carl Johan Ekeroth er død af brystsyge 30.april.1837, bisat assistent kirkegård se bilag. Forsejlingsprotokol: Carl Johan Ekeroth efterlader sig ved sin død: enke og 8 børn, Carl 23, Johan Frederik 20, Ferdinand 14, Gustav 9, Theodor 2, Amalie 15, Ida 12, Pauline 3 år. Adresseavisen 1837 nr. 107. d. 30. april behagede det, det alvise forsyn at bortkalde til et bedre liv, min inderligen elskede mand, Guldsmedemester Carl Johan Ekeroth, i en alder af 55 år efter flere års tiltagende svagelighed. (brystsyge) Han efterlader mig 8 børn, der alle med mig smertelig savne den hjertelige, driftige fader. Dette bekjentgjøres for hver en deltagende ven, de herrer, såvel budne som uinbudne der ledsagede ham til hans sidste hvilested, takkes herved af hans dybtsørgende enke. Tomine Sophie Amalie Ekeroth født Holm. Bilag: stilet til Kbh. første magistat hvor de 2 ældste sønner giver moderen lov til at sidde i uskiftet bo. 13. juni. 1837 med underskrifter.

Børn:

18    i.    Carl Emil Conradt Ekeroth, født 28. Jun. 1814 i København, døbt 5. Jul. 1814 i Helligånds kirke, død 1. Aug. 1891 i Søllerød sogn, bisat 1891 fra Søllerød kirke, stilling: Overlærer. Lister over studerende der har eksamen Artium1832: nr. 45 Carl Conrad Emil Ekeroth har bestået med gennemsnitskarakter Laudabililis. nævnt i indbydelsesskrift fra Viborg katedralskole (latinskole) i året 1875 tilføjelser er nævnt med [tekst] i det følgende. Fra bog om den polytekniske læreanstalt [dicipel 1826] Student v. Westens inst. 1832 univesitetet erholdt ved eksamen artium characteren laud) 6. 83. 1833 cand. philos. haud. ill, og eksaminand april 1837, [i anvendt naturvidenskab ved den polytechniske læreanstalt Laud], kandidat 6,32 (79,2) 1835 – 37 lærer v. Westens institut kbh. forvalter på Mogenstrup v. Næstved 1839 – 41 brænderibestyrer i Køge, lærer v. Nyrops skole samt Pigeskolebestyrer. 31. dec. 1841 til april 1851 adjunkt (til 15. dec. 1843 konst.) ved Viborg katedralskole 13. april 1851 – 56 overlærer v. lærde skole i Kolding til skolens nedlæggelse. 1856 til 7. aug. 1876 overlærer v. lærde skole i Horsens, i 1852 udgivet kortfattet lærebog i geologien. 1855 afhandling om keglesnittene og cycloiden i Kolding lærde skoles indbydelsesskrift, kendt værdig til Universitetets prismedalje for besvarelse af den matematiske opgave i 1859, men kunne som embedsmand ikke få samme, en tid lang medlem af byrådet i Horsens. [1856-76 medlem af Horsens byråd] Håndskrevet anbefaling i bog fundet hos antikvitetshandler: At Herr Cand. Phil. og polytechnisk Examinand Carl Conradt Emil Ekeroth i afvigte Vinter, med fortrinlig Flid og Opmærksomhed har hørt mine Forelæsninger, og med Examinationerne viist at han vedblev at udvide sine allerede tidligere erhvervede gode Kundskaber bevidnes herved,15 april 1834 underskrevet H.C.Ørsted. Adr: 1814 – 30 Købmagergade 63. 1837 Møntergade 138 cand, phil. sammen med sin fætter Hans Christian Ekeroth. Folketællinger: 1840 Køge: Nørregade 214 Brændevinshandler. 1845 Viborg Mathiasgade 315 enkemand adjunkt. 1860 Horsens Lundvejen 696 latinskolelærer. 1870 Horsens Amaliegade 696 overlærer. 1877 Kbh. politiregiste Vester Fælledvej 46 fh. overlærer. FT. 1880 på denne adr. bor husejer Christian Vilhelm Søborg det er sandsynligvis hans afd. kones broder, FT. 1890 Dronninggårds sogn Øverød villa Furehus i Søllerød huset ved siden af Ruderdals kro benævnt fh. overlærer. Han blev gift med (2) Laura Christine Søborg, 10. Nov. 1849, født 8. Aug. 1819, (datter af Carl Ludvig Søborg og Amalie Christiane Mørk) død 6. Jun. 1872 i Horsens. Viborg Domkirke unavngivent dødfødt barn 14. okt. 1850. forældre Carl Ekeroth og Laura Søborg FT. 1870 Horsens Amaliegade 696. Han blev gift med (1) Charlotte Sophie Jensine Borchenius, 7. Mar. 1840 i Køge kirke, født 31. Maj 1814 i Kalundborg, (datter af Jens Valdemar Borchenius og Eleanora (Elna) Henningsen) døbt i Ubby kirke, død 14. Maj 1841 i Køge sogn, begravet 19. Maj 1841 fra Køge kirke.

19    ii.   Johan Jacob Frederik Ekeroth, født 30. Sep. 1816 i København, døbt 31. Okt. 1816 i Helligånds kirke, død 7. Sep. 1847 i Helligånds sogn, begravet 12. Sep. 1847 på Ass. kirkegård, stilling: Bagersvend. adr: Købmagergade 63. forsejlingsprotokol 5. 1490 – 5b side 305, afdødes søster siger han er ugift, og intet efterlader sig, sign. Pauline Ekeroth.

20    iii.  Gustav Florian Julius Ekeroth, født 3. Maj 1818 i København, døbt 27. Maj 1818 i Helligånds kirke, død 27. Okt. 1827 i Helligånds sogn, begravet 29. Okt. 1827 på Ass. kirkegård. adr: Købmagergade 63, død af skarlagenfeber.

21    iv.  navnløs dreng Ekeroth, født 10. Jan. 1820 i København, død 14. Jan. 1820 i Helligånds sogn, begravet 14. Jan. 1820 på Ass. kirkegård. Død af krampe.

22    v.   Cathrine Lovise Amalie Ekeroth, født 4. Dec. 1820 i København, døbt 23. Dec. 1820 i Helligånds kirke, død 27. Feb. 1888 i Skt. Stefan sogn, begravet 4. Mar. 1888 på Vestre kirkegård. død af Cronisk lungesygdom. Adr: 1820 – 30 Købmagergade 63, 1840 Helliggeiststrædet matr. 150, FT. 1885 + 88 Odinsgade 4. Hun blev gift med Frederik Michael Ferdinand Borum, 22. Nov. 1840 i Garnisons kirke, født -1817, død 23. Apr. 1895 i Skt. Stefan sogn, begravet 28. Apr. 1895 på Ass. kirkegård, stilling: Premiereløjtnant. 1895 død af Bronchitis. 1840 Fourer, FT: 1850 Nørrebrogården 39, 1 sal bor hos Jacob Abraham Jakobsen 47 år ugift, med sin kone Amalie 30 år, og deres søn Frederik Ferdinand Borum 11 år, og antaget barn Margrete 3 år født Middelfart. 1870 Løjtnant, 1895 Premiereløjtnant, skriver i Justitsministeriet. Adr: 1870 Kbh. FT: 1885 – 1895 Odinsgade 4. 2. sal. Frederik 67 år født Kbh. Katrine 64 år. børnebørn Louise Frederikke Borum 12 år, Frits Mikael Borum 8 år.

23    vi.  Ferdinand Ludvig Leonidas Ekeroth, født 25. Maj 1823 i København, døbt 9. Jul. 1823 i Helligånds kirke, død 30. Aug. 1872 i Trinitatis sogn, begravet 4. Sep. 1872 på Ass. kirkegård, stilling: Guldsmedemester. Betalt 4 rd. 31.maj.1843 i kopulationsskat. Borgerskab 29. jan. og 7. aug. 1852, omtalt i danske guld og sølvsmedemærker, dødsannonce i Berlingske Tidende 3/9 1873, skifte 1872. Adr: 1823 Købmagergade 63, 1843 – 49 inkl. FT. 1845 Landemærket 175, 1850 – 61 incl. FT. 1850 og FT. 1855 Adelgade 12. hans kone Johanne skriver sig yngre nemlig 1855 44 år og 1850 er hun 35 år hun er født 6/10 1809, i 1855 bor Ferdinand, Johanne, deres 3 børn samt en lærling og hans broder Gustav og hans gravide hustru på adressen. Ferdinand har værksted 1856 Åbenrå 241, 1857 – 58 Knabbrogade 106, 1861 – 72 Ny Adelgade 12. 3. sal. privat 1861 – 72 Dosseringen 28. 3. sal FT.1870 = Ferdinand. L. L. Ekeroth 48 år han bliver 47, Johanne hans hustru 58 år hun er 60 år, Carl Leonidas Ekeroth Løjtnant søn 26 år, Thomine Leonidas Ekeroth datter 24 år, Louise Leonidas Ekeroth datter 21 år. Ferdinand er død på Kommunehospitalet 49 år gl. Han blev gift med Johanne Margrete Rolf, 2. Jun. 1843 i Trinitatis kirke, født 16. Okt. 1809 i København, (datter af Jens Rolf og Cecilie Petersen) døbt 22. Okt. 1809 i Fødselstiftelsens pastorat, død 16. Jun. 1875 i København, begravet 21. Jun. 1875 på Ass. kirkegård. død 66 år gammel af kræft, dødsannonce 20/6 i Berlingske Tidende. skifte 1875: bo efter guldsmed Ludvig Ferdinand Leonidas Ekeroths enke, Johanne Margrete født Rolf, som døde 16.juni, mødt var datteren Tommy som forklarede der intet var at skifte, underskrevet Thomy Ekeroth. 1874 + FT 1875 bor enken J. Ekeroth sammen med børnene Lovise og Thomine Nørrebrogade 17.

24    vii. Ida Caroline Aspasia Ekeroth, født 6. Jan. 1826 i København, døbt 31. Maj 1826 i Helligånds kirke, stilling: Lærerinde. Adr: FT. 1840 Helliggeiststræde 150 15 år, FT. 1845 Farvergade 125 19 år Lærerinde 1863 Schønbergsgade 24. Kbh. politi 1869 Guldbergsgade 1, Tomine Sophie Ekeroth enke, Ida Caroline Dreier enke, Carl Gustav Dreier søn Tømrerlærling, Marna S. Dreier datter, 7. sep. 1870 og 11. april 1871 Bisbjergvej 1 Utterslev mark (Frederiksborgvej) Ida, Frederik Dreier og hendes børn er omtalt i flere bøger. 1863 Andreas Sophus Wibe-Kjærulf bliver udlagt som fader til Marna

. Hun blev gift med (1) Frederik Henrik Hennings Dreier, født 16. Dec 1827 i København, (søn af Vilhelm Henrik Dreier og Irma Vilhelmine Klein) døbt i Vor Frue kirke, død 9. Maj 1853 i Trinitatis sogn, begravet på Ass. kirkegård, stilling: forfatter. søn af Vilhelm Henrik Dreier f. 21/4 1798 + 13/10 1865 og Irma Vilhelmine Klein f. 22/1 1801 død 15/2 1856. Indmeldt 1837 i Metropolitanskolen. underlæge i 3 års krigen 1848 rejser i 1850 fra Kbh. til Tåsinge som underlæge kommer hjem 1851 da krigen slutter, udsnit fra Jensen og Borgbjergs bog Socialdemokratiets århundrede: Han havde i nogle år stået i forhold til en meget smuk og begavet kvinde ved navn Ida Caroline Aspasia Eckeroth, der tidligere havde været Guvernante på en herregård. Hun tog imidlertid ikke dette forhold lige så alvorligt som ham. Under det sidste halve år de boede på Kristianshavn, blev Dreier overtydet om en troløshed fra hendes side, som synes at være gået ham meget nær til hjærtet, et par uger før sin død flyttede han hjem til sin gamle lejlighed i Brolæggerstræde nuværende nr. 13. Fra Svend Erik Stybes Doktorafhandling om Dreier: Ved folketingsvalget aug. 1852 var han anbefaler for en tøjmager Klamer der var opstillet på Christianshavn. Hans tale, den første Socialistiske valgtale hertillands, er refereret i tidsskriftet 2. kvartal nr. 3. Hele efteråret lå han igen syg. Ved opråb af 27. januar 1853 oprettedes på initiativ af Dreier, der gentagende havde skrevet herom, foreningen for billige livsfornøden- heder, den første brugsforening her i landet. Den fik voksende tilslutning, havde på højden 1400 medlemmer og udsalg i Pilestræde, men døde hen et par år senere. (i vejviser for kbh.1850 er det Ida Ekeroths adr.) Dreier indstillede sig nu til eksamens første del og kastede sig ihærdigt over studierne, men kort efter døde han pludseligt, det meddeltes,(af et apoplektisk Tilfælde). En senere tradition vil vide at han berøvede sig livet ved gift, sandsynligvis af kærlighedssorg. Han havde nogle år levet i et frit samliv med guldsmededatteren Ida Caroline Aspasia Ekeroth født 1826 med hvem han havde i hvert fald én søn. Selvmordet er udokumenteret, men Dreiers moderne biograf Svend Erik Stybe finder at det ud fra Dreiers psyke ville være en åbenbar mulighed, mens bruddet med Ida Ekeroth afvises som årsag. Festskrift til FDB skrevet af Ebbe Kløvedal Reich: Disse nedenstående dagsaktuelle betragtninger blev nedskrevet i 1852 kort efter Junigrundloven, af den unge Frederik Dreier: Den store handelsorganisation har noget imponerende over sig. Den sikkerhed, som store ordrer fra den ene ende af verden udføres i den anden, den omsigt, hvormed den geniale købmand ved at profitere af forandringer i varernes pris, i vekselkurs og deslige på de fjerneste pladser, er beundringsværdig. Men på den anden side antyder den udsugelse af folket, den svindel, det lotteri, de forfærdelige kriser, som handelen under dens nuværende former medfører, en mangel i selve grundlaget. Og det er netop vor tids opgave, at fjerne denne og at gøre handelen i det store til så ærlig og klar forretning som arbejde for dagløn. Fra Henrik Cavlings bog: Fra Amerika: Carl Dreier tilhørte ved sin ankomst til Amerika den stand, der altid er uheldig i den ny verden kontorstanden. Han var 17 år gammel, da han kom til USA han søn af den bekendte social økonomiske forfatter Dr. Frederik Henrik Dreier. Frederik Dreiers bror Peter Emil Dreier født 27. dec. 1832, død 22. okt. 1892 som Konsul i Chicago, var meget afholdt i den store kreds af danske emigranter han kom sammen med, andet blandt andet Pio, Gelef og en søn af politimester Hertz som spillede en stor rolle i arbejderbevægelsen i Købehavn, og som var med til at sende dem til Amerika i 1877. Peter Emil Dreier havde et stort bibliotek, hvori han havde Frederik Dreiers skrifter.

.

25    viii.            Gustav Julius Oskar Ekeroth, født 8. Maj 1828 i København, døbt 18. Maj 1828 i Helligånds kirke, død 23. Aug. 1866 i Frb. sogn, begravet 28. Aug. 1866 på Frb. kirkegård, stilling: Guldsmedemester. Borgerbrev som Guldsmed 14. april 1863. Adr: 1828 Købmagergade 63. 1830 og FT.1840 Helliggeiststræde 150. FT 1850 ug. + FT 1855 gift Adelgade 12, 1857 St.Kongensgade 224. Nov, 1857 -58 Gråbrødretorv 109. Forretning 1859 St.Strandstræde 93. 1859 Borgergade 81 FT. 1860 + 63 Borgergade 53. 4.sal. 1864 Vesterbrogade 15. Frb. skifteret og Kbh. Skifte 1866 og Frb. Kirke: fundet hængt død i Frb. Slotshave 23. aug. 1866. Dagstelegrafen 26. aug. 1866: I forgårs fandtes formiddag i et træ i Frb. Slotshave liget af en på Vesterbro boende Trådhandler, som havde aflivet sig på grund af næringssorg. Adresseavisen 28. aug. 1866: Det bekjendtgjøres herved for slægt og venner at min kjære mand, Gustav Julius Oskar Ekeroth efter længere tids tiltagende svaghed afgik ved døden den 23. august, begrædt af kone og 4 små børn, moder, og sødskende. Kbh. 28. aug.1866 Emilie Ekeroth født Jørgensen. Begravelsen finder sted fra Frb. Kirkes kapel i dag kl. 12. Han blev gift med Emilie Christiane Dorthea Jørgensen, 8. Sep. 1852 i Brønshøj kirke, født 3. Jan. 1830 i København, (datter af Peter Jørgensen og Christiane Fogt) døbt 9. Apr. 1830 i Trinitatis kirke, død 3. Mar. 1900 i Garnisons sogn, begravet 9. Mar. 1900 på Frb. kirkegård, konfirmeret 1844 i Helligånds kirke, stilling: Dameskrædder, Trådhandlerske. Adr: 1844 – FT 1845 Magsstræde 35. 1853 Suhmsgade173. FT 1855 gift og gravid, Ny Adelgade 328, 1857 St.Kongensgade 224 og nov. 1857 – 58 Gråbrødretorv 109. 1859 forretning St. Strandstræde 93. FT 1860 – 1863 Borgergade 53. 1864 + FT 1870 – 1873 Vesterbrogade nr. 15. 1876 – 79 Vesterbrogade 97 kælder. 1881 – 83 Vimmelskaftet nr. 11 og 48. 1885 – 86 Rådhusstrædet 3. 1893 – 96 Haveselskabetsvej 5 b. 1900 St.Kongensgade 14. kun ved dåb er navnet ,,Sandby,, påført efternavn for Emilie og hendes fader Peter Jørgensen ,,Sandby,, derfor har jeg udeladt Sandby. på FT er hun påført som Dameskrædderinde og Trådhandlerske Berlinske Tidende 7. marts. 1800: At vor kjære elskede moder Emilie Dorthea Christiane Ekeroth, enke efter guldsmedemester Gustav Ekeroth er afgået ved døden, bekjendtgøres herved for slægt og venner af hendes dybtsørgende børn, svigerbørn og børnebørn. Begravelsen foregår fra det søndre kapel på kirkegården ved Fasanvejen, fredagen 9.marts kl. 12. Undertegnet,Caroline Rasmussen f. Ekeroth, Oskar Ekeroth, Albert Ekeroth, R. Rasmussen Uhrmager, Caroline Ekeroth f. Rasmussen, Louise Ekeroth født Sørensen. Skifteprotokol 1900: skifte efter guldsmed Gustav Ekeroths enke Emilie Dorthea Christiane født Jørgensen, som er død 3. marts. 1900 St. Kongensgade 14. 2. sal, mødt var R. H. Rasmussen, der forklarede at afdøde var hans svigermoder var til huse hos ham, kun har efterladt gangklæder til værdi 20 kr. og et restbeløb fra Conradsens legat (det må være Conradts legat) på 50 kr. samt et kontant tilgodehavende 28 kr. til erstatning for begravelse til større beløb. underskrevet R. H. Rasmussen.

26    ix.  Pauline Augusta Elisabeth Ekeroth, født 26. Apr. 1831 i København, døbt 8. Jun. 1831 i Helligånds kirke, død 1. Jun. 1832 i Helligånds sogn, begravet 4. Jun. 1832 på Ass. kirkegård.

27    x.   Pauline Augusta Elisabeth Ekeroth, født 25. Jun. 1833 i København, døbt 28. Aug. 1833 i Helligånds kirke. adr: 1833 + FT 1840 Helliggeiststrædet 150, FT 1845 Farvergade matr. 125. 1863 Dronningens Tværgade. Hun blev gift med Frederik Christian Rasmussen, 22. Maj 1857 i Trinitatis kirke, født 1835, stilling: Skomagersvend.

28    xi.  Theodor Martius Duedecimus Ekeroth, født 1. Mar. 1835 i København, døbt 12. Maj 1835 i Helligånds kirke, død 5. Feb 1906 i Skt. Pauls sogn, begravet på Ass. kirkegård, stilling: Gas og vandmester. Duedecimus = 12. barn Martius er født i marts. Lærling 1849, svend 1854, etabl. 28. marts 1871 i Kbh. som kobbersmed, blikkenslager, gas og vandmester, medlem af Kbh. Blikkenslagerlaug 28. marts 1872. Indkaldt 26. jan. 1862, permiteret 1. maj. 1863. genindkaldt 6. dec. 1863 til krigens slutning, modtaget erindringsmedalje efter 29. marts. 1877, og det oplyses han er 59 tommer høj, ca. 1,55 m. og var oppasser for Kaptajn Schow som falder 2. febr. 1864 ved Mysunde. Våbenbroder, foto i Blikkenslagerlaugets album nr. 6, samt i det danske portrætgalleri 1879 – 1904 med mange trykfejl. adr: 1835 – FT. 1840 Helliggeiststræde 150. FT. 1845 Farvergade 125. 1863 Lille Grønnegade 1863 – 64 Rigensgade 8. 1863 – 67 Borgergade 53. 1869 – FT. 1870 Fiolstræde 34 kobbersmedesvend. 1872 – FT 1880 Nytorv 3. gas og vandmester lejligheden er på 2 værelser og koster 300 kr. halvårligt han har værksted 1775 – 80 i kælderen. 1881 Ny Kongensgade 7. 1882 Vandkunsten 7. værksted Vandkunsten 7 kld. 1883 Frederiksholms kanal 48. værksted nr. 2. FT 1885 – 86 Baggesensgade 44. 1891 Øster Farimagsgade 83. 1893 – FT 1895 Kapelvej 5. 1896 – 99 Solitudevej nr 8 – 10. 1900 Klosterstrædedet 14, Ravnsborggade 23, Fælledvej, FT. 1901 Vesselsgade 14 C, kobbersmedeformand. 1905 – 06 Frederikciagade 61. Skifteret 1906: bo efter kobbersmed Theodor Martin Eckeroth som den 5. ds. er indlagt som lig på St. Johannes stiftelse, hvor han har efterladt sig effekter til en værdi af 8 kr. og kontant 9,41 kr. mødt var forretningsbestyrer Thorvald Petersen boende Stefangade 5. der forklarede at afdøde var enkemand bopæl Fredericiagade 61. og at han efterlod effekter til værdi højst 25 kr. som tilligemed det på hospitalet beroende og en ligkassehjælp på 150 kr. udlagte kørepenge, der iflg. afdødes ønske bekoster afd. begravelse med 217 kr. iflg. fremsat regning. I Skt. Pauls kirkebøger er efternavnet Ekeroth flere gange fejlagtigt stavet forkert som ECkeroth. Han blev gift med (1) Marie Gustave Sidsel Jakobsen, 2. Aug. 1863 i Skt. Pauls kirke, født -1839, død 12. Apr. 1864 i København, begravet 17 Apr 1864 på Ass. kirkegård. Kbh. 19/8 1863 betalt korpulationsskat. 12/4 dør kobbersmedeformand Eckeroths hustru Marie Gustave Sidsel Jakobsen Borgergade 53, 25 år gl. af barselsfeber. Han blev gift med (2) Lovise Sophie Kroll, 9. Apr. 1865 i Garnisons kirke, født 13. Jul. 1840 i København, (datter af Christian Ernst Kroll og Louise Sophie Hansen) døbt 21. Mar. 1841 i Vor Frue kirke, død 10. Sep. 1899 i Helligkors

sogn, begravet 17. Sep. 1899 på Ass. kirkegård, konfirmeret -1854 i Trinitatis kirke. vac. 26. april 1842. død Solitudevej 8 af Cancer. adr: 1840 Nørrevold matr. 224. FT. 1845 Torvegade 379 Chrh. FT. 1850 Magsstræde 30. 1865 St. Kongensgade 42. FT. 1870 Fiolstræde 34. 1872 og FT.1880 Nytorv 3. 1881 Ny Kongensgade 7. 1883 Frederiksholmskanal 48. FT. 1885 Baggesensgade 44. 1891 Øster Farimagsgade 83. 1893 og FT. 1895 Kapelvej 5. 1896 – 99 Solitudevej 8 + 10.

 

 

 

Note 1 Kildeindtastningnr.:A5033 Kilde:FT-1801

Sogn: Klædebo Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr. i indtastning:1211

Kildestednavn: Klædebo Kvarter Husstands/familienr.:210

Matr.nr./Adresse: Matr. 53 Kildenavn: Christine Magdalene Holm

Køn: K

Kildealder:66 Civilstand: Enke ……………………………………………….alder? skal være 69 år.

Nr. ægteskab:1 Kildeerhverv: Husejer?

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5033 Kilde:FT-1801

Sogn: Klædebo Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:1212

Kildestednavn: Klædebo Kvarter Husstands/familienr.:210

Matr.nr./Adresse: Matr. 53 Kildenavn: Lauritz West

Køn: M

Kildealder:47 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Exam. Juris.

Kommentar:

 

Note 2 Kildeindtastningnr.:A5034 Kilde:FT-1801

Sogn: Frimand Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:2123

Kildestednavn: Frimands Kvarter Husstands/familienr.:395

Matr.nr./Adresse: Matr. 99 Kildenavn: Jørgen Conradt

Køn M

Kildealder:30 Civilstand: Gift

Nr. ægteskab:1 Kildeerhverv: Kattunfabrikant ……………………  Kobbervarefarikant

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5034 Kilde:FT-1801

Sogn: Frimand Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:2124

Kildestednavn: Frimands Kvarter Husstands/familienr.:395

Matr.nr./Adresse: Matr. 99 Kildenavn: Sophie Amalie Holm

Køn: K

Kildealder:30 Civilstand: Gift

Nr. ægteskab:1 Kildeerhverv: g Jørg. Conradt

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5034 Kilde:FT-1801

Sogn: Frimand Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:2125

Kildestednavn: Frimands Kvarter Husstands/familienr.:395

Matr. nr./Adresse: Matr. 99 Kildenavn: Christian Hech………………   Christian Hein

Køn: M

Kildealder:20 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Kattunlærl.        .  Kobbersmedelærling

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5034 Kilde:FT-1801

Sogn: Frimand Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:2126

Kildestednavn: Frimands Kvarter Husstands/familienr.:395

Matr.nr./Adresse: Matr. 99 Kildenavn: Jørgen Wilken

Køn: M

Kildealder:18 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Kattunlærl.                           Kobbersmedelærling

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5034 Kilde:FT-1801

Sogn: Frimand Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:2127

Kildestednavn: Frimands Kvarter Husstands/familienr.:395

Matr.nr./Adresse: Matr. 99 Kildenavn: Johannes Braak

Køn:M

Kildealder:15 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Kattunlærl.                    Kobbersmedelærling

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5034 Kilde:FT-1801

Sogn: Frimand Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:2128

Kildestednavn: Frimands Kvarter Husstands/familienr.:395

Matr.nr./Adresse: Matr. 99 Kildenavn: Friderich Borring

Køn:  M

Kildealder:19 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Kattunlærl.             . Kobbersmedelærling

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5034 Kilde:FT-1801

Sogn: Frimand Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:2129

Kildestednavn: Frimands Kvarter Husstands/familienr.:395

Matr.nr./Adresse: Matr. 99 Kildenavn: Anders Maibom (Maibaam)

Køn: M

Kildealder:14 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Kattunlærl.      . Kobbersmedelærling

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5034 Kilde:FT-1801

Sogn: Frimand Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:2130

Kildestednavn: Frimands Kvarter Husstands/familienr.:395

Matr.nr./Adresse: Matr. 99 Kildenavn: Ellen Rosine Hansdatter

Køn: K

Kildealder:21 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Tj. Pige

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5034 Kilde:FT-1801

Sogn: Frimand Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:2131

Kildestednavn: Frimands Kvarter Husstands/familienr.:395

Matr.nr./Adresse: Matr. 99 Kildenavn: Hendrich Nissen

Køn: M

Kildealder:32 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Institutbestyr.

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5034 Kilde:FT-1801

Sogn: Frimand Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:2132

Kildestednavn: Frimands Kvarter Husstands/familienr.:395

Matr.nr./Adresse: Matr. 99 Kildenavn: Rasmus Breenstrup

Køn: M

Kildealder:28 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Institutbestyr.

Kommentar:

 

Note 3 Kildeindtastningnr.:A5035 Kilde:FT-1801

Sogn: Christianshavn Kvarter Herred: København (Staden) = Torvegade

Amt: København Løbenr i indtastning:1841

Kildestednavn: Christianshavns Kvarter Husstands/familienr.:315

Matr.nr./Adresse: Matr. 95 Kildenavn: Wilhelm Georg Elberling

Køn: M

Kildealder:26 Civilstand: Gift

Nr. ægteskab:1 Kildeerhverv: Glarmester

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5035 Kilde:FT-1801

Sogn: Christianshavn Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:1842

Kildestednavn: Christianshavns Kvarter Husstands/familienr.:315

Matr.nr./Adresse: Matr. 95 Kildenavn: Anne Margrethe Høyervald ?

Køn: K

Kildealder:23 Civilstand: Gift

Nr. ægteskab:1 Kildeerhverv: Gift Elberling

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5035 Kilde:FT-1801

Sogn: Christianshavn Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:1843

Kildestednavn: Christianshavns Kvarter Husstands/familienr.:315

Matr.nr./Adresse: Matr. 95 Kildenavn: Carl Wilhelm Elberling

Køn: M

Kildealder:1 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab:

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5035 Kilde:FT-1801

Sogn: Christianshavn Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:1844

Kildestednavn: Christianshavns Kvarter Husstands/familienr.:315

Matr.nr./Adresse: Matr. 95 Kildenavn: Wilhelm Georg Elberling Holm  = søn af Fredericia Magdale Elberling og Frederik Christian Holm

Køn: M

Civilstand: Ugift

Kildealder:4

Nr. ægteskab:

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5035 Kilde:FT-1801

Sogn: Christianshavn Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:1845

Kildestednavn: Christianshavns Kvarter Husstands/familienr.:315

Matr.nr./Adresse: Matr. 95 Kildenavn: Magdalene Haderslev Elberlings = Reimert

Køn:.K

Kildealder:67 Civilstand: Enke

Nr. ægteskab:2

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5035 Kilde:FT-1801

Sogn: Christianshavn Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:1846

Kildestednavn: Christianshavns Kvarter Husstands/familienr.:315

Matr.nr./Adresse: Matr. 95 Kildenavn: Friderich Heldermann

Køn: M

Kildealder:21 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Glarm. Sv.

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5035 Kilde:FT-1801

Sogn: Christianshavn Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:1847

Kildestednavn: Christianshavns Kvarter Husstands/familienr.:315

Matr.nr./Adresse: Matr. 95 Kildenavn: Georg Bylow Jørgensen

Køn: M

Kildealder:14 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Glarm. Dreng

Kommentar:

Note 4 Kildeindtastningnr.:A5030 Kilde:FT-1801

Sogn: Rosenborg Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:1248

Kildestednavn: Rosenborg Kvarter Husstands/familienr.:259

Matr.nr./Adresse: Matr. 46 Kildenavn: Johan Hermann

Køn: M

Kildealder:28 Civilstand: Gift

Nr. ægteskab:1 Kildeerhverv: Tømmersv.

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5030 Kilde:FT-1801

Sogn: Rosenborg Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:1249

Kildestednavn: Rosenborg Kvarter Husstands/familienr.:259

Matr.nr./Adresse: Matr. 46 Kildenavn: Susanne Deleuran (Deul..)

Køn: K

Kildealder:32 Civilstand: Gift

Nr. ægteskab:1 Kildeerhverv: g Johan Hermann

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5030 Kilde:FT-1801

Sogn: Rosenborg Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:1250

Kildestednavn: Rosenborg Kvarter Husstands/familienr.:259

Matr.nr./Adresse: Matr. 46 Kildenavn: Friderica Magdalene Holm

Køn: K

Kildealder:28 Civilstand: Enke

Nr. ægteskab:1 Kildeerhverv: 2 Børn H. *

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5030 Kilde:FT-1801

Sogn: Rosenborg Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:1251

Kildestednavn: Rosenborg Kvarter Husstands/familienr.:259

Matr.nr./Adresse: Matr. 46 Kildenavn: Christian Friderich [Holm]

Køn: M

Kildealder:7 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Moder F.M.H.

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5030 Kilde:FT-1801

Sogn: Rosenborg Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:1252

Kildestednavn: Rosenborg Kvarter Husstands/familienr.:259

Matr.nr./Adresse: Matr. 46 Kildenavn: Frideriche Christiane [Holm]

Køn: K

Kildealder:1 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Moder F.M.H.

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5030 Kilde:FT-1801

Sogn: Rosenborg Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:1253

Kildestednavn: Rosenborg Kvarter Husstands/familienr.:259

Matr.nr./Adresse: Matr. 46 Kildenavn: Karen Spendrup

Køn: K

Kildealder:23 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Tj.Pige

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5030 Kilde:FT-1801

Sogn: Rosenborg Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:1254

Kildestednavn: Rosenborg Kvarter Husstands/familienr.:259

Matr.nr./Adresse: Matr. 46 Kildenavn: Johan Johnsen

Køn: M

Kildealder:23 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Stud.

Kommentar:

 

Kildeindtastningnr.:A5030 Kilde:FT-1801

Sogn: Rosenborg Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:1255

Kildestednavn: Rosenborg Kvarter Husstands/familienr.:259

Matr.nr./Adresse: Matr. 46 Kildenavn: Peter Severin Holtberg

Køn: M

Kildealder:20 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Lieutn.

Kommentar:

 

 

 

 

 

 

 

Vidner 1 Jørgen Nielsen Reimert

Vidner 2 Jørgen Nielsen Reimert

Vidner 3 Jørgen Nielsen Reimert

Vidner 4 Christian Berntsen Holm

Vidner 5 Kirstine Magdalene Reimert

Vidner 6 Jørgen Conradt

Vidner 7 Sophie Amalie Holm

Vidner 8 Jørgen Conradt

 

 

 

 

26. december 2005

Ida Caroline Aspasia Ekeroth’s mand Frederik Henrik Hennings Dreier ‘s aner

1.  Frederik Henrik Hennings Dreier, født 16. Dec. 1827 i København, døbt i Vor Frue kirke, død 9. Maj 1853 i Trinitatis sogn, begravet på Ass. kirkegård, stilling: forfatter.  søn af Vilhelm Henrik Dreier f. 21/4 1798 + 13/10 1865 og Irma Vilhelmine Klein f. 22/1 1801 død 15/2 1856. Indmeldt 1837 i Metropolitanskolen. underlæge i 3 års krigen 1848 rejser i 1850 fra Kbh. til Tåsinge som underlæge kommer hjem 1851 da krigen slutter, udsnit fra Jensen og Borgbjergs bog Socialdemokratiets århundrede: Han havde i nogle år stået i forhold til en meget smuk og begavet kvinde ved navn Ida Caroline Aspasia Eckeroth, der tidligere havde været Guvernante på en herregård. Hun tog imidlertid ikke dette forhold lige så alvorligt som ham. Under det sidste halve år de boede på Kristianshavn, blev Dreier overtydet om en troløshed fra hendes side, som synes at være gået ham meget nær til hjærtet, et par uger før sin død flyttede han hjem til sin gamle lejlighed i Brolæggerstræde nuværende nr. 13. Fra Svend Erik Stybes Doktorafhandling om Dreier: Ved folketingsvalget aug. 1852 var han anbefaler for en tøjmager Klamer der var opstillet på Christianshavn. Hans tale, den første Socialistiske valgtale hertillands, er refereret i tidsskriftet 2. kvartal nr. 3. Hele efteråret lå han igen syg. Ved opråb af 27. januar 1853 oprettedes på initiativ af Dreier, der gentagende havde skrevet herom, foreningen for billige livsfornødenheder, den første brugsforening her i landet. Den fik voksende tilslutning, havde på højden 1400 medlemmer og udsalg i Pilestræde, men døde hen et par år senere. (i vejviser for kbh.1850 er det Ida Ekeroths adr.) Dreier indstillede sig nu til eksamens første del og kastede sig ihærdigt over studierne, men kort efter døde han pludseligt, det meddeltes,,af et apoplektisk Tilfælde,, En senere tradition vil vide at han berøvede sig livet ved gift, sandsynligvis af kærlighedssorg. Han havde nogle år levet i et frit samliv med guldsmededatteren Ida Caroline Aspasia Ekeroth født 1826 med hvem han havde i hvert fald én søn. Selvmordet er udokumenteret, men Dreiers moderne biograf Svend Erik Stybe finder at det ud fra Dreiers psyke ville være en åbenbar mulighed, mens bruddet med Ida Ekeroth afvises som årsag. Festskrift til FDB skrevet af Ebbe Kløvedal Reich: Disse nedenstående dagsaktuelle betragtninger blev nedskrevet i 1852 kort efter Junigrundloven, af den unge Frederik Dreier: Den store handelsorganisation har noget imponerende over sig. Den sikkerhed, som store ordrer fra den ene ende af verden udføres i den anden, den omsigt, hvormed den geniale købmand ved at profitere af forandringer i varernes pris, i vekselkurs og deslige på de fjerneste pladser, er beundringsværdig. Men på den anden side antyder den udsugelse af folket, den svindel, det lotteri, de forfærdelige kriser, som handelen under dens nuværende former medfører, en mangel i selve grundlaget. Og det er netop vor tids opgave, at fjerne denne og at gøre handelen i det store til så ærlig og klar forretning som arbejde for dagløn. Fra Henrik Cavlings bog: Fra Amerika: Carl Dreier tilhørte ved sin ankomst til Amerika den stand, der altid er uheldig i den ny verden kontorstanden. Han var 17 år gammel,da han kom til USA han søn af den bekendte social økonomiske forfatter Dr. Frederik Henrik Dreier. Frederik Dreiers bror Peter Emil Dreier født 27. dec. 1832, død 22. okt. 1892 som Konsul i Chicago, var meget afholdt i den store kreds af danske emigranter han kom sammen med, andet blandt andet Pio, Gelef og en søn af politimester Hertz som spillede en stor rolle i arbejderbevægelsen i Købehavn, og som var med til at sende dem til Amerika i 1877. Peter Emil Dreier havde et stort bibliotek, hvori han havde Frederik Dreiers skrifter.

 

Han blev gift med Ida Caroline Aspasia Ekeroth, født 6. Jan. 1826 i København, døbt 31. Maj 1826 i Helligånds kirke, stilling: Lærerinde.  Adr: FT. 1840 Helliggeiststræde 150, 15 år, FT. 1845 Farvergade 125 19 år Lærerinde 1863 Schønbergsgade 24. Kbh. politi 1869 Guldbergsgade 1, Tomine Sophie Ekeroth enke, Ida Caroline Dreier enke, Carl Gustav Dreier søn Tømrerlærling, Marna S. Dreier datter, 7. sep. 1870 og 11. april 1871 Bisbjergvej 1 Utterslev mark (Frederiksborgvej) Ida, Frederik Dreier og hendes børn er omtalt i flere bøger. 1863 Andreas Sophus Wibe-Kjærulf bliver udlagt som fader til Marna

 

Forældre

 

2.  Vilhelm Henrik Dreier, født 21. Apr. 1798, død 13. Okt. 1865 i Slesvig, stilling: Assessor, folketælling 1801 i København se fader.  Assessor ved Hof og Stadsre, død på sindsygehospital i Slesvig. Han blev gift med Irma Vilhelmine Klein, gift -1824.

Børn:

1.     i     Frederik Henrik Hennings Dreier, født 16. Dec. 1827 i København, døbt i Vor Frue kirke, død 9. Maj 1853 i Trinitatis sogn, begravet på Ass. kirkegård, stilling: forfatter.  Han blev gift med Ida Caroline Aspasia Ekeroth.

ii    Ditlev Theodor Dreier, født 26. Jun. 1830, død 18 Jun. 1857. død af tyfus.

iii    Peter Emil Dreier, født 27. Dec. 1832, død 22. Okt. 1892, stilling: Konsul i Chicago.  se Frederik Henrik Hennings Dreier.

 

3.  Irma Vilhelmine Klein, født 22. Jan. 1801, død 15. Feb. 1856.

 

Bedsteforældre

 

4.  Henrik Dreier, født -1767, død -1837, stilling: Højesteretadvokat, folketælling 1801 i København, (se note 1). Han blev gift med Dorthea Margrete Hennings.

Børn:

2.     i     Vilhelm Henrik Dreier, født 21. Apr. 1798, død 13 Okt 1865 i Slesvig, stilling: Assessor, folketælling 1801 i København se fader.  Han blev gift med Irma Vilhelmine Klein, gift -1824.

ii    Wilhelmine Dreier, født 1799, folketælling 1801 i København se fader.

 

5.  Dorthea Margrete Hennings, født 1768, død -1826, folketælling 1801 i København se ægtefælle.

 

6.  Ludvig Vilhelm Klein, født -1762, død -1802, stilling: Silke og Klædekræmmer, folketælling 1801 i København, (se note 2). Han blev gift med Mette Marie Høier.

Børn:

i     Ditlev Vilhelm Klein, født 1793, folketælling 1801 i København se fader.

ii    Julia Augusta Klein, født 1795, folketælling 1801 i København se fader.

iii    Johanne Margrete Klein, født 1796, folketælling 1801 i København se fader.

iv   Peter Klein, født 1799, folketælling 1801 i København se fader.

3.     v    Irma Vilhelmine Klein, født 22. Jan. 1801, død 15. Feb. 1856.  Hun blev gift med Vilhelm Henrik Dreier, gift -1824.

 

7.  Mette Marie Høier, født -1770, død -1847, folketælling 1801 i København se ægtefælle.

 

 

Note 1

Kildeindtastningnr.:A5022 Kilde:FT-1801

Sogn: Vester Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:4136

Kildestednavn: Vester Kvarter Husstands/familienr.:799

Matr.nr./Adresse: Matr. 234 Kildenavn: Henrich Dreyer

Køn: M

Kildealder:34 Civilstand: Gift

Nr. ægteskab:1 Kildeerhverv: Advokat

 

Kildeindtastningnr.:A5022 Kilde:FT-1801

Sogn: Vester Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:4137

Kildestednavn: Vester Kvarter Husstands/familienr.:799

Matr.nr./Adresse: Matr. 234 Kildenavn: Dorthe Margrethe Henningsen

Køn: K

Kildealder:33 Civilstand: Gift

Nr. ægteskab:1 Kildeerhverv: g Henr. Dreyer

 

Kildeindtastningnr.:A5022 Kilde:FT-1801

Sogn: Vester Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:4138

Kildestednavn: Vester Kvarter Husstands/familienr.:799

Matr.nr./Adresse: Matr. 234 Kildenavn: Wilhelm Hendrich [Dreyer]

Køn: M

Kildealder:3 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Fader Henrich D

 

Kildeindtastningnr.:A5022 Kilde:FT-1801

Sogn: Vester Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:4139

Kildestednavn: Vester Kvarter Husstands/familienr.:799

Matr.nr./Adresse: Matr. 234 Kildenavn: Wilhelmine [Dreyer]

Køn: K

Kildealder:2 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Fader Henrich D

 

Kildeindtastningnr.:A5022 Kilde:FT-1801

Sogn: Vester Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:4140

Kildestednavn: Vester Kvarter Husstands/familienr.:799

Matr.nr./Adresse: Matr. 234 Kildenavn: Bodil Larsdatter

Køn: K

Kildealder:24 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Kokkepige

 

Kildeindtastningnr.:A5022 Kilde:FT-1801

Sogn: Vester Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:4141

Kildestednavn: Vester Kvarter Husstands/familienr.:799

Matr.nr./Adresse: Matr. 234 Kildenavn: Bolette Marie Hansdatter

Køn: K

Kildealder:23 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Stuepige

Note 2 Kildeindtastningnr.:A5022 Kilde:FT-1801

Sogn: Vester Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:5694

Kildestednavn: Vester Kvarter Husstands/familienr.:1122

Matr.nr./Adresse: Matr. 318 Kildenavn: Wilhelm Klein

Køn: M

Kildealder:38 Civilstand: Gift

Nr. ægteskab:1 Kildeerhverv: Silke- & Klæde Kræmmer

 

Kildeindtastningnr.:A5022 Kilde:FT-1801

Sogn: Vester Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:5695

Kildestednavn: Vester Kvarter Husstands/familienr.:1122

Matr.nr./Adresse: Matr. 318 Kildenavn: Mette Maria Heuer

Køn: K

Kildealder:30 Civilstand: Gift

Nr. ægteskab:1 Kildeerhverv: g Wilhelm Klein

 

Kildeindtastningnr.:A5022 Kilde:FT-1801

Sogn: Vester Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:5696

Kildestednavn: Vester Kvarter Husstands/familienr.:1122

Matr.nr./Adresse: Matr. 318 Kildenavn: Ditlew Wilhelm Klein

Køn: M

Kildealder:8 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Fader Wilh. K.

 

Kildeindtastningnr.:A5022 Kilde:FT-1801

Sogn: Vester Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:5697

Kildestednavn: Vester Kvarter Husstands/familienr.:1122

Matr.nr./Adresse: Matr. 318 Kildenavn: Julia Augusta [Klein]

Køn: K

Kildealder:6 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Fader Wilh. K.

 

Kildeindtastningnr.:A5022 Kilde:FT-1801

Sogn: Vester Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:5698

Kildestednavn: Vester Kvarter Husstands/familienr.:1122

Matr.nr./Adresse: Matr. 318 Kildenavn: Johanne Margrethe [Klein]

Køn: K

Kildealder:5 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Fader Wilh. K.

 

Kildeindtastningnr.:A5022 Kilde:FT-1801

Sogn: Vester Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:5699

Kildestednavn: Vester Kvarter Husstands/familienr.:1122

Matr.nr./Adresse: Matr. 318 Kildenavn: Peter Klein

Køn: M

Kildealder:2 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Fader Wilh. K.

 

Kildeindtastningnr.:A5022 Kilde:FT-1801

Sogn: Vester Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:5700

Kildestednavn: Vester Kvarter Husstands/familienr.:1122

Matr.nr./Adresse: Matr. 318 Kildenavn: Rasmus Petersen

Køn: M

Kildealder:22 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Handelsbetj.

 

Kildeindtastningnr.:A5022 Kilde:FT-1801

Sogn: Vester Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:5701

Kildestednavn: Vester Kvarter Husstands/familienr.:1122

Matr.nr./Adresse: Matr. 318 Kildenavn: Christian Nielsen Just

Køn: M

Kildealder:20 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Handelsbetj.

 

Kildeindtastningnr.:A5022 Kilde:FT-1801

Sogn: Vester Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:5702

Kildestednavn: Vester Kvarter Husstands/familienr.:1122

Matr.nr./Adresse: Matr. 318 Kildenavn: Charlotte Amalia Andersen

Køn: K

Kildealder:30 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Tj. Pige

 

Kildeindtastningnr.:A5022 Kilde:FT-1801

Sogn: Vester Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:5703

Kildestednavn: Vester Kvarter Husstands/familienr.:1122

Matr.nr./Adresse: Matr. 318 Kildenavn: Maria Margrethe Hoffmann

Køn: K

Kildealder:24 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Tj. Pige

 

Kildeindtastningnr.:A5022 Kilde:FT-1801

Sogn: Vester Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:5704

Kildestednavn: Vester Kvarter Husstands/familienr.:1122

Matr.nr./Adresse: Matr. 318 Kildenavn: Rasmus Norup

Køn: M

Kildealder:71 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Skibscapt.

 

Kildeindtastningnr.:A5022 Kilde:FT-1801

Sogn: Vester Kvarter Herred: København (Staden)

Amt: København Løbenr i indtastning:5705

Kildestednavn: Vester Kvarter Husstands/familienr.:1122

Matr.nr./Adresse: Matr. 318 Kildenavn: Anne Kirstine Jensen

Køn: K

Kildealder:18 Civilstand: Ugift

Nr. ægteskab: Kildeerhverv: Tj. Pige